JAKUBOWSKA HALINKA

PL:
HALINKA JAKUBOWSKA
Ukończyła studia z zakresu rzeźby na Académie Royale des Beaux-Arts w Liège oraz Akademie voor Beeldende Kunsten w Brukseli.
Artystka swoje dzieła wystawiała na wystawach indywidualnych oraz brała udział w licznych wystawach zbiorowych, w Belgii, Polsce, Francji, Szwajcarii, Holandii, Luksemburgu, Niemczech, Włoszech, Hiszpanii i Turcji.
Prace Jakubowskiej znajdują się w kolekcjach w całej Europie, są również wystawiane w przestrzeni publicznej (m.in. w Liège, w Ambasadzie Rzeczpospolitej w Brukseli, jak również we Włoszech i Hiszpanii).
Rzeźbiarka za swoją pracę otrzymała m.in. Złoty Krzyż Zasługi w roku 2015, nagrodę „Polak Roku w Belgii” w dziedzinie Kultury i Nauki w roku 2011 oraz liczne wyróżnienia i nagrody w dziedzinie sztuk plastycznych:

– 2008 – I nagroda, fontanna “La Porte” w Soumagne-Micheroux, konkurs;
– 2003 – trzecia nagroda, Reano del Roiale, Włochy;
– 1998 – trzecia nagroda, “Abstract-Beeldentuin 98”;
– 1996 – pierwsza nagroda, konkurs na fontannę dla Place St-Lambert, Liège;
– 1996 – laureat konkursu “Rzeźba” dla Place St-Lambert w Liège;
– 1996 – pierwsza nagroda, “Rzeźba”, przeznaczona dla Parc Elisabeth w Brukseli;
– 1996 – pierwsza nagroda, “Pamięć o Jeanie Gol”, Embourg;
– 1995 – wyróżnienie, Nanto Pietra ’95, Włochy;
– 1995 – Nagroda Narodowa Hembecca w dziedzinie rzeźby, Bruksela;
– 1995 – Nagroda Louisa Schmidta w dziedzinie rzeźby, Bruksela;
– 1992 – Nagroda Regionu Walonii;
– 1991 – I nagroda, fontanna dla Place Saint-Séverin, Huy;
– 1991 – Trofeum w konkursie zorganizowanym przez Urbanisme de Liège,
zwycięzca sekcji “Renowacja budynków i domów”;
– 1990 – Prix de la pierre, przyznawana przez Stowarzyszenie Kamieniarzy Prowincji Liège.

 

ENG:
HALINKA JAKUBOWSKA
She completed her studies in sculpture at the Académie Royale des Beaux-Arts in Liège and the Akademie voor Beeldende Kunsten in Brussels.
She exhibited her works at individual exhibitions and took part in numerous group exhibitions in Belgium, Poland, France, Switzerland, the Netherlands, Luxembourg, Germany, Italy, Spain and Turkey.
Jakubowska’s works can be found in collections throughout Europe and are displayed in public space as well (in Liège, the Embassy of the Republic of Poland in Brussels, as well as in Italy and Spain).
For her work she has received the Golden Cross of Merit in 2015, title of “the Pole of the Year in Belgium” award in the field of Culture and Science in 2011 and numerous other awards and recognitions in the field of fine arts:

– 2008 – 1st prize, fountain named “La Porte” in Soumagne-Micheroux, competition;
– 2003 – 3rd prize, Reano del Roiale, Italy;
– 1998 – 3rd prize, “Abstract-Beeldentuin 98”;
– 1996 – 1st prize, competition for fountain for the Place St-Lambert, Liège;
– 1996 – Laureate of the “Sculpture” competition, for Place St-Lambert, Liège;
– 1996 – 1st prize, «Sculpture», intended for the Elisabeth Park, Brussels;
– 1996 – 1st prize, «A Memory of Jean Gol», memorial, Embourg;
– 1995 – Honourable Mention, Nanto Pietra ’95, Italy;
– 1995 – National Hembecca Prize for Sculpture, Brussels;
– 1995 – Louis Schmidt Prize for sculptures, Brussels;
– 1992 – Prize of the Walloon Region;
– 1991 – 1st prize, fountain for the Place Saint-Séverin, Huy;
– 1991 – Trophées Prize for the competition sponsored by the Urbanisme de Liège,
winner of the Renovation of Buildings and Houses section;
– 1990 – Prix de la pierre, awarded by the Association of Stone Masons of the Province of Liège.

 

FR:
HALINKA JAKUBOWSKA
Elle a complété ses études en sculpture à l’Académie Royale des Beaux-Arts de Liège et à Akademie voor Beeldende Kunsten à Bruxelles.
Elle a exposé ses œuvres à des expositions individuelles et a participé à de nombreuses expositions collectives au Belgique, Pologne, France, Suisse, aux Pays-Bas, au Luxembourg, Allemagne, Italie, Espagne et Turquie.
Les œuvres de Jakubowska se retrouvent dans des collections dans toute l’Europe et sont également affichées dans l’espace public (à Liège, l’Ambassade de la République de Pologne à Bruxelles, ainsi qu’en Italie et Espagne).
Pour son travail, elle a reçu, entre autres, la Croix d’Or du Mérite en 2015, titre de «Le Pôle de l’année en Belgique» dans le domaine de la Culture et de la Science en 2011 et de nombreux autres prix et distinctions dans le domaine de l’amende art:

– 2008 – 1er prix, fontaine nommée «La Porte» à Soumagne-Micheroux, concours;
– 2003 – 3e prix, Reano del Roiale, Italie;
– 1998 – 3e prix, «Abstract-Beeldentuin 98»;
– 1996 – 1er prix, Concours de Fontaine destinée à la Place St-Lambert, Liège;
– 1996 – Lauréate du Concours de «Sculpture», destinée à la Place St-Lambert, Liège;
– 1996 – 1er prix, «Sculpture», destiné au Parc Elisabeth, Bruxelles;
– 1996 – 1er prix, «A la Mémoire de Jean Gol», mémorial, Embourg;
– 1995 – Mention spéciale Nanto Pietra ‘95, Italie;
– 1995 – Prix national Hembecca de la sculpture, Bruxelles;
– 1995 – Prix Louis Schmidt de la sculpture, Bruxelles;
– 1992 – Prix de la Région Wallonne;
– 1991 – 1er prix, Fontaine destinée à la Place Saint-Séverin, Huy;
– 1991 – Prix Les Trophées destiné au concours patronné par l’Urbanisme de Liège,
lauréate de la section Réhabilitation d’immeubles et d’habitations;
– 1990 – Prix de la pierre, attribué par l’Association des Maîtres Tailleurs de pierre de la Province de Liège.

WYŚLIJ ZAPYTANIE / SEND INQUIRY

  Skontaktuj się z nami, żeby otrzymać pełną ofertę prac.
  Zapraszamy także do kontaktu w przypadku posiadania prac tego artysty i zamiaru sprzedaży.

  Imię i nazwisko / Name and Surname (*)

  Email (*)

  Telefon / Phone

  Artysta / Artist

  Wiadomość / Message

  Posiadam prace tego artysty / I own works by this artist