PAWŁOWSKI MIROSŁAW

PL:
MIROSŁAW PAWŁOWSKI (ur. 1957)
Jest profesorem Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu oraz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie prowadzi pracownię Serigrafii. Wokół tego obszaru koncentrują się również jego zainteresowania w kwestii wypowiedzi artystycznej. Pawłowski jest jednak przede wszystkim artystą, i to artystą nieustannie poszukującym – czerpiącym formalne i ideowe inspiracje z nowych technologii rejestracji i przetwarzania obrazu cyfrowego, które czyni przedmiotem swoich artystycznych eksperymentów. Tematem jego prac jest niezmiennie człowiek „portretowany” według niejednorodnego, bo zmieniającego się, klucza konwencji. Często to właśnie sam proces zawiera w sobie paradoks wyrażony w przedstawieniu – prawdę ambiwalencji, relatywizowanej poprzez płynne definicje podmiotu i przedmiotu, z całym spectrum wynikających z tego faktu konsekwencji. Autor metaforyzuje ten fenomen percepcji, budując wokół „wizerunku” wielowarstwowe znaczenia, których źródła za każdym razem są interesującym komentarzem współczesności.

W latach 1983–2015 miał 63 wystawy indywidualne grafiki oraz brał udział w 314 wystawach zbiorowych w kraju i za granicą.

Wielokrotnie nagradzany, m.in.: Międzynarodowe Biennale Grafiki w Krakowie – nagroda regulaminowa SBWA (1986); Międzynarodowe Biennale „Wobec Wartości”, Katowice – nagroda Komitetu Kultury Niezależnej (1990); Międzynarodowe Triennale Grafiki w Krakowie – nagroda regulaminowa (2006). Międzynarodowe Triennale Grafiki w Krakowie – nagroda Rektora ASP w Warszawie (2012).

Kurator Biennale Grafiki Studenckiej w Poznaniu 1999–2015, kurator Międzynarodowego Triennale Grafiki „Kolor w Grafice“ – Toruń 2003, 2006, 2009, 2012, 2015; członek Komitetu Organizacyjnego i juror Triennale Grafiki Polskiej w Katowicach 2006, 2009, 2012, 2015, Międzynarodowe Biennale Grafiki Cyfrowej w Gdyni 2008, 2010, 2012, 2014 i juror MTG w Krakowie, 2009.
ENG:
MIROSLAW PAWLOWSKI (b. 1957)
He is a professor at the University of Arts in Poznan and the Nicolaus Copernicus University in Torun, where he runs a serigraphy atelier. His interest about the artistic expression is also focused around these areas. However, Pawlowski is first of all and foremost an artist, an artist constantly searching for new technologies of recording and digital imaging, which from he’s extracting new formal and ideological inspirations, which makes the subject of his artistic experiments. The theme of his work is invariably a man “portrayed” with ever-changing key conventions. Often it is the process itself that contains a paradox expressed in the show – the true ambivalence relativized by fluid definitions of subject and object, with the whole spectrum of the resulting consequences. Author metaphorises the phenomenon of perception by building multi-matter around the “image”, which source each time is an interesting commentary on the present.

In the years 1983-2015 he had 63 individual graphics exhibitions and participated in 314 group exhibitions in Poland and abroad.

Pawlowski is an award-winning artist, e.g.: International Print Bienniale in Cracow – Statutory SBWA Award (1986); International Bienniale “Facing the Values”, Katowice – Award Committee for Independent Culture (1990); International Print Trienniale in Cracow – Statutory Award (2006). International Print Trienniale in Cracow – the Prize of the Rector of the Academy of Fine Arts in Warsaw (2012).

Curator of the Bienniale of Students’ Graphic Art in Poznan 1999-2015, curator of the International Print Trienniale “The colour in Graphics” – Torun 2003, 2006, 2009, 2012, 2015; member of the Organizing Committee and a jury member of the Polish Print Trienniale in Katowice 2006, 2009, 2012, 2015; the International Bienniale of Digital Graphic Art in Gdynia 2008, 2010, 2012, 2014 and juror at MTG in Cracow, 2009.
FR:
MIROSLAW PAWLOWSKI (né en 1957)
Il est professeur à l’Université des Arts de Poznan et à l’Université de Torun, où il dirige un atelier de sérigraphie.
Dans les années 1983-2015, il a eu 63 expositions graphiques individuelles et a participé à 314 expositions de groupe en Pologne et à l’étranger.

WYŚLIJ ZAPYTANIE / SEND INQUIRY

  Skontaktuj się z nami, żeby otrzymać pełną ofertę prac.
  Zapraszamy także do kontaktu w przypadku posiadania prac tego artysty i zamiaru sprzedaży.

  Imię i nazwisko / Name and Surname (*)

  Email (*)

  Telefon / Phone

  Artysta / Artist

  Wiadomość / Message

  Posiadam prace tego artysty / I own works by this artist