STAROWIEYSKI FRANCISZEK

PL:
FRANCISZEK STAROWIEYSKI (ur. 1930, zm. 2009)
Studia w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w pracowni prof. Tadeusza Kantora i prof. Wojciecha Weissa oraz w Warszawie w pracowni prof. Michała Byliny. Wystawy w muzeach i galeriach w Polsce i za granicą, między innymi w Belgii, Stanach Zjednoczonych, Francji, Holandii, Austrii, Kanadzie, Szwajcarii, we Włoszech. Nagrody: Grand Prix na Biennale Sztuki Współczesnej w Sao Paolo w 1973 r., Grand Prix za plakat filmowy na Festiwalu w Paryżu w 1975 r., nagrody na Międzynarodowym Biennale Plakatu w Warszawie oraz na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Chicago w latach 1979 oraz 1982. W 1986 roku jako pierwszy polski artysta miał indywidualną wystawę w MoMA w Nowym Jorku, gdzie obecnie znajdują się prace jego autorstwa. Prace Starwoeieyskiego znajduja się także w kolekcjach prywatnych i w innych zbiorach muzealnych w kraju i za granicą.

Katarzyna Napiórkowska o twórczości Franciszka Starowieyskiego
„Franciszek Starowieyski powiedział kiedyś, że sztuką są tylko momenty osłupienia, reszta to rzemiosło. W moich spotkaniach z obrazami Starowieyskiego zawsze wpadam w osłupienie. Jaki jest fenomen tej twórczości, jakie cechy twórcy, które sprawiają, że nieodmiennie traktujemy tę sztukę jako wybitną?
Twórca i jego dzieło rzadko kiedy do tego stopnia połączone są siatką wzajemnych powiązań. Obrazy Starowieyskiego nie są bowiem według mnie tylko autonomicznymi dziełami, ale żyją i poddają się jakiejkolwiek próbie interpretacji dopiero w odniesieniu do sylwetki twórcy. Franciszek Andrzej Bobola Biberstein Starowieyski vel Jan Byk już dziś jest żywą legendą. Jego pasje, erudycja, egzaltacje i ekstrawagancje zdają się być odosobnionym zjawiskiem na intelektualnej mapie współczesności. Intrygujące antydatowanie obrazów sytuujące jego twórczość i życiowe dzieje w epoce dojrzałego baroku zwraca uwagę na jeszcze inną cechę malarza. Oto twórca świadomie pragnący wskrzesić czasy świetności kultury szlacheckiej, dwory polskie funkcjonowały jak centra kulturotwórcze budzone życiodajnymi prądami zaczerpniętymi z dziedzictwa europejskiego. Pozostawały jednak niezależne i tym samym wzbogacały zachodnioeuropejskie tradycje, wnosiły nowe wartości. Również dziś dzięki indywidualnościom twórczym, między innymi takim jak Franciszek Starowieyski artystom broniącym swojego światopoglądu i wizji sztuki, zapewniona jest ciągła obecność polskiej twórczości w panteonie sztuki światowej. I dlatego tak symboliczne jest prezentowanie dzieła Starowieyskiego „Pogańska Europa porywa katolicką Polskę” w Przedstawicielstwie Rzeczpospolitej Polskiej w Brukseli.”

 

ENG:
FRANCISZEK STAROWIEYSKI (b.1930- d.2009)
studied paitning at Academy of Fine Arts in Kraków and Warsaw (1949-1955). He specialized in poster, drawing, painting, stage design, as well as book illustration. He was a member of Alliance Graphique International (AGI). Throughout his career his style deviated from the socialist realism that was prevalent during the start of his career and the popular, brightly colored posters.
He was the first Polish artist to have an individual exhibition at the Museum of Modern Art (MoMA) in New York in 1986. His works were exhibited, among others, in Belgium, United States, France, Austria, Canada, Switzerland and Italy, and might be found in private and public collections around the world.
Major awards:
1973 – Award, International Biennale of the Arts, São Paulo (Brazil)
1974 – Film poster award, Cannes Film Festival, Cannes (France)
1979 – Gold Plaque, International Film Festival, Chicago (USA)
1982 – Silver Hugo, Film poster competition
2000 – 3rd Prize, International Biennial of Posters, Warsaw (Poland)

 

FR:
FRANCISZEK STAROWIEYSKI (né en 1930, mort en 2009)
Il a étudié à l’Académie des Beaux-Arts à Cracovie dans les ateliers de prof. Tadeusz Kantor et de prof. Wojciech Weiss et à Varsovie dans l’atelier de prof. Michał Bylina. Expositions dans les musées et dans les galeries en Pologne et à l’étranger, entre outre en Belgique, aux Etats-Unis, en France, en Hollande, en Autriche, au Canada, en Suisse, en Italie. Prix: Grand Prix du Biennale de l’Art Contemporain à Sao Paolo en 1973, Grand Prix pour l’affiche du cinéma pendant le Festival à Paris en 1975, prix pendant le Biennale Internationale de l’Affiche à Varsovie et pendant le Festival International du Cinéma à Chicago en 1979 et en 1982. Il était le premier lartiste polonais dont une retrospéctive avait lieu au MoMA de New York en 1986.
Les oeuvres dans les collections muséales dans le pays et à l’étranger. Katarzyna Napiórkowska sur l’oeuvre de Franciszek Starowieyski: „Franciszek Starowieyski a dit une fois que l’art se trouve dans les moments d’un grand étonnement, le reste est une artesanie. Pendant mes rencontres avec les tableaux de Starowieyski je suis toujours fort étonnée. Quel est le phénomène de cet art, quels son traits de caractère de l’artiste qu’ils nous font toujours traiter cet art d’éminent? L’artiste et l’oeuvre sont rarement si étroitement liés par des rélations communes. Les tableaux de Starowieyski ne sont pas, selon moi, que des oeuvres autonomes, mais ils vivent et ils se laissent interpréter seulement dans le contexte de la biographie de l’auteur. Franciszek Andrzej Bobola Biberstein Starowieyski vel Jan Byk est aujourd’hui une légende vive. Ses passions, son érudition, ses exaltations et ses extravagances semblent être un phénomène unique sur la carte intellectuelle de la modernité. Un fait curieux d’antidater ses tableaux situe son art dans l’époque de baroque mûr et souligne un autre trait du caractère du peintre. Voici l’artiste qui consciemment veut ressusciter les temps du splendeur de la culture de la noblesse quand les manoirs polonais fonctionnaient comme des centres culturels réveillés par des courants tirés de la patrimoine européenne. Cependant ils restaient indépendants et ainsi ils enrichissaient les traditions occidentales et apportaient de nouveau valeurs. Aujourd’hui le lieu de l’art polonais dans le panthéon de l’art international est rassuré grâce aux individualités comme Franciszek Starowieyski, artistes défendant sa vision artistique et son point de vue. Ainsi la présentation de l’oeuvre de Starowieyski „Europe païenne enlève Pologne catholique” („Pogańska Europa porywa katolicką Polskę”) dans la Représentation diplomatique de la République polonaise à Bruxelles » est si symbolique.

WYŚLIJ ZAPYTANIE / SEND INQUIRY

  Skontaktuj się z nami, żeby otrzymać pełną ofertę prac.
  Zapraszamy także do kontaktu w przypadku posiadania prac tego artysty i zamiaru sprzedaży.

  Imię i nazwisko / Name and Surname (*)

  Email (*)

  Telefon / Phone

  Artysta / Artist

  Wiadomość / Message

  Posiadam prace tego artysty / I own works by this artist