ŚWIESZEWSKI MACIEJ

PL:
MACIEJ ŚWIESZEWSKI (ur. 1950 roku w Sopocie)
Malarz, profesor ASP. Dyplom obronił z wyróżnieniem w 1976 roku na Wydziale Malarstwa Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Gdańsku. Podjął pracę na tejże uczelni jako asystent u prof. M. Kasprowicza, później u prof. Jerzego Zabłockiego.
W 1982 roku wyjechał na stypendium British Council do Londynu, a w 1984 roku wyjechał do Paryża, gdzie pracował przy konserwacji obrazów wielkich malarzy francuskich XIX wieku w Luwrze. W 1987 roku spędził kilka miesięcy na Bliskim Wschodzie. W 1990 roku został członkiem Zarządu Fundacji im. Daniela Chodowieckiego w Berlinie (przy Akademie der Künste). W latach 1991-1994 był dziekanem Wydziału Malarstwa i Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Od 1995 roku do 2000 był kierownikiem Katedry Malarstwa i Rysunku ASP w Gdańsku.
W 1994 roku otrzymał tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego, a w 2001 roku profesora zwyczajnego. Od roku 1997 do 1998 był zastępcą redaktora naczelnego kwartalnika „Projekt”. Od 1999 roku jest sekretarzem Rady Programowej Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie. Od 2003 do 2004 roku był prezesem Towarzystwa Sztuk Pięknych Zachęta. W 1992 roku wyjechał z grupą przyjaciół w podróż dookoła świata (Floryda, Hawaje, Japonia, Wyspy Fidżi, Australia, Indonezja, Singapur, Tajlandia, Nepal, Indie, Cejlon, wyspa Bangaram, Rzym, Londyn, Paryż). W kolejnych latach odbywał podróże do Meksyku, Turcji, USA, Republiki Południowej Afryki, Wenezueli i krajów europejskich.
Prof. Maciej Świeszewski jest autorem obrazu “Ostatnia Wieczerza”, który został zaprezentowany w listopadzie 2005 roku w kościele św. Jana w Gdańsku. Wielkoformatowy, olejny obraz powstawał dziesięć lat i od chwili pierwszej prezentacji wzbudza medialne zainteresowanie, ze względu na swój kontekst – w roli apostołów uwiecznił na nim znane osoby m.in.: Jana Kozłowskiego, Pawła Huelle, Stefana Chwina.

 

ENG:
MACIEJ SWIESZEWSKI (b. 1950 in Sopot)
Painter, professor of the Academy of Fine Arts. He obtained his diploma with honourable mention in 1976, at the Faculty of Painting at the Academy of Fine Arts in Gdansk. He started to work there as an assistant with prof. M. Kasprowicz, and later with prof. Jerzy Zablocki.

In 1982 he went on a British Council scholarship to London and in 1984 moved to Paris, where he worked in the maintenance of large paintings of French painters of the nineteenth century in the Louvre. In 1987, he spent several months in the Middle East. In 1990 he became a member of the Board of Daniel Chodowiecki Foundation in Berlin (by the Akademie der Künste). In 1991-1994, he was dean of the Faculty of Painting and Graphic Arts Academy in Gdansk. From 1995 to 2000 he was head of the Department of Painting and Drawing Academy of Fine Arts in Gdansk.
In 2001 he received the title of professor . From 1997 to 1998 he was an editor in chief of the quarterly magazine “Projekt”. Since 1999, he is the Secretary of the Programme Council of the National Gallery of Art in Sopot. From 2003 to 2004 was the President of the Society for Encouragement of Fine Arts. In 1992, he left with a group of friends on a journey around the world (Florida, Hawaii, Japan, Fiji Islands, Australia, Indonesia, Singapore, Thailand, Nepal, India, Ceylon, the island of Bangaram, Rome, London, Paris). In subsequent years, he has traveled to Mexico, Turkey, USA, South Africa, Venezuela and European countries.
Prof. Maciej Świeszewski is the author of the painting “The Last Supper”, which was presented in November 2005 in St. John’s church in Gdansk. Large, oil painting was being created for ten years, and since the first presentation arouses media interest because of its context – in the role of the Apostles author immortalized the famous people like.: Jan Kozlowski, Paul Huelle, Stefan Chwin.

WYŚLIJ ZAPYTANIE / SEND INQUIRY

  Skontaktuj się z nami, żeby otrzymać pełną ofertę prac.
  Zapraszamy także do kontaktu w przypadku posiadania prac tego artysty i zamiaru sprzedaży.

  Imię i nazwisko / Name and Surname (*)

  Email (*)

  Telefon / Phone

  Artysta / Artist

  Wiadomość / Message

  Posiadam prace tego artysty / I own works by this artist