MYJAK ADAM

PL:

ADAM MYJAK

Od 1965 roku studiował na Wydziale Rzeźby ASP w Warszawie. Dyplom z wyróżnieniem uzyskał w 1971 r. Rok później rozpoczął pracę pedagogiczną na macierzystym wydziale. Od 1990 jest profesorem. Prowadzi pracownię Rzeźby w ASP w Warszawie. Kierownik Zakładu Rzeźby na Wydziale Artystycznym UMCS w Lublinie. Trzykrotnie wybierany na podwójne kadencje rektora (1990–1996; 1999–2005; 2012-2020). W latach 70. był redaktorem artystycznym miesięcznika „Nowy Wyraz.” Artysta spędził lata 1979–1981 na stypendium im. Wilhelma Lehmbrucka w Niemczech. W połowie lat 80. cyklem w jego twórczości stały się kroczące, wydłużone, ażurowe „Figury”. Zdobył liczne nagrody w konkursach krajowych i międzynarodowych. Poza rzeźbą, medalierstwem, któremu poświęcał się zwłaszcza na początku swej drogi twórczej, ma w swym dorobku projekty i realizacje monumentalne, podejmowane często z prof. Antonim Januszem Pastwą (kwadryga na Teatrze Wielkim, odsłonięta 3 V 2002). Jest autorem pomnika Homo Homini w Kielcach poświęcony zamachowi na budynki World Trade Center w Nowym Jorku odsłonięty w 2006 roku. Na swoim koncie ma ponad 100 wystaw indywidualnych, zarówno w kraju, jak i poza jego granicami. Pokazywał swoje prace na indywidualnych wystawach m.in. w Galerii Narodowej Zachęta w Warszawie (dwukrotnie: w 1993 i 2005), Muzeum im. Wilhelma Lehmbrucka w Duisburgu (1981), Muzeum w Bochum (1989), Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku (1993, 2007, 2015), Muzeum Okręgowym w Sandomierzu (2016), Muzeum Jana Pinsla Lwowska Narodowa Galeria Sztuki im. B.G. Woźnickiego (2017), Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie (2017/2018). We wrześniu 2005 otrzymał najwyższe odznaczenie za zasługi dla kultury – Złoty Medal Gloria Artis. W 2009 został członkiem Polskiej Akademii Umiejętności. Przez kilkanaście lat był przedstawicielem Rady Programowej Centrum Rzeźby w Orońsku, w tym pięciokrotnie jej przewodniczącym. Przewodniczący międzynarodowego Jury w konkursie na pomnik Katastrofy Smoleńskiej. W 2013 roku w Europejskim Centrum Muzyki im. Krzysztofa Pendereckiego powstała stała Galeria Rzeźb Adama Myjaka, w której eksponowane są prace 10 rzeźb podarowanych przez autora. W 2014 w Ośrodku Praktyk Teatralnych w Gardzienicach powstała stała Galeria Rzeźb. Jest twórcą popiersia Krzysztofa Pendereckiego (2013), Premiera Tadeusza Mazowieckiego (2014) i autorem medalu Jana Ekiera na zlecenie MKiDN. Artysta został wyróżniony tytułem Honorowego Obywatela Międzyzdrojów (2013), Mrągowa (2014), Sandomierza (2016). W kwietniu 2017 otrzymał nagrodę główną w konkursie WAWRZYN OLIMPIJSKI 2016 za rzeźbę Jeździec; we wrześniu 2019 nagrodę specjalną Dzieło życia, za całokształt dorobku artystycznego, przyznaną przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.

 

EN:

ADAM MYJAK
He studied at the Sculpture Department of the Academy of Fine Arts in Warsaw from 1965. He obtained a diploma with distinction in 1971. A year later he began teaching at his Alma Mater. He became profesor in 1990. He runs the atelier of sculpture at the Academy of Fine Arts in Warsaw. He is also a Chair holder of the Sculpture Department at the Faculty of Arts of the Maria Curie-Skłodowska University in Lublin. Three times elected rector’s terms of office (1990–1996; 1999–2005; 2012-2020).

In the ’70s he was the artistic editor of the monthly’ Nowy Wyraz.’
In 1979-1981, he was on a scholarship from Wilhelm Lehmbruck Foundation in Germany. In the mid-1980s, he started the cycle of walking, elongated, open-air “Figures”. He received numerous awards in Polish and international competitions. In addition to sculpture and medals, to which he devoted himself at the beginning of his creative career, he started to create monumental projects and realizations, often undertaken with prof. Antoni Janusz Pastwa (quadriga at the Grand Theater, unveiled on May 3, 2002). He is the author of the Homo Homini monument in Kielce dedicated to the assassination attempt on the World Trade Center buildings in New York, unveiled in 2006.

He had over 100 individual exhibitions, in Poland and abroad. He showed his works at individual exhibitions, including at the Zachęta National Gallery in Warsaw (twice: in 1993 and 2005), the Museum Wilhelm Lehmbruck in Duisburg (1981), Museum in Bochum (1989), Center of Polish Sculpture in Orońsko (1993, 2007, 2015), District Museum in Sandomierz (2016), Jan Pinsl Museum The Lviv National Art Gallery B.G. Woźnicki (2017), State Art Gallery in Sopot (2017/2018).

In September 2005 he received the highest award for his services to culture – the Gold Medal Gloria Artis. In 2009 he became a member of the Polish Academy of Arts and Sciences. For several years he was a representative of the Program Council of the Sculpture Center in Orońsko, including its chairman five times. Chairman of the international jury in the competition for the Smolensk Disaster monument.

In 2013, the European Music Center of Krzysztof Penderecki inaugurated a permanent Sculpture Gallery of Adam Myjak. In 2014, the Sculpture Gallery was established at the Theater Practices Center in Gardzienice. Amongs Myjak`s works there is the bust of Krzysztof Penderecki (2013), Prime Minister Solidarity movement leader Tadeusz Mazowiecki (2014). The artist was awarded the title of Honorary Citizen of Międzyzdroje (2013), Mragowo (2014), and Sandomierz (2016).
In April 2017, he received the main prize in the WAWRZYN OLYMPIJSKI 2016 competition for the sculpture Rider; in September 2019, the special prize Work of Life, for lifetime achievement, awarded by the Mazowieckie Voivodship Government.

DOSTĘPNE PRACE:

WYŚLIJ ZAPYTANIE / SEND INQUIRY

  Skontaktuj się z nami, żeby otrzymać pełną ofertę prac.
  Zapraszamy także do kontaktu w przypadku posiadania prac tego artysty i zamiaru sprzedaży.

  Imię i nazwisko / Name and Surname (*)

  Email (*)

  Telefon / Phone

  Artysta / Artist

  Wiadomość / Message

  Posiadam prace tego artysty / I own works by this artist